Bài viết về nhân vật lịch sử yêu thích bằng tiếng Anh

Dưới đây là danh sách Viết về nhân vật lịch sử bằng tiếng anh hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Video Viết về nhân vật lịch sử bằng tiếng anh

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều cảm mến một nhân vật lịch sử nào đó. Trong bài học ngày hôm nay, trung tâm Anh ngữ AROMA xin giới thiệu đến các bạn một bài viết về nhân vật lịch sử yêu thích bằng tiếng Anh, chủ tịch Hồ Chí Minh nhé.

bài viết nhân vật lịch sử yêu thích bằng tiếng Anh về bác Hồ
bài viết nhân vật lịch sử yêu thích bằng tiếng Anh về bác Hồ

Bài viết nhân vật lịch sử yêu thích bằng tiếng Anh về chủ tịch Hồ Chí Minh

This essay is going to introduce Ho Chi Minh, one of the greatest leaders that Vietnam has ever produced over the course of more than 1000 years of building and defending our country, the person who is not only venerable to me but also to millions of Vietnamese people and other people all over the world.

He was born on May, 19th 1890 in Sen (Lotus) Village, Nam Dan district, Nghe An province, a province located in the middle part of Vietnam, which is about 6 hours driving from Hanoi. He had many different names during the course of his life; his birth name was Nguyen Sinh Cung; he was also known as Nguyen Tat Thanh and Nguyen Ai Quoc, which literally means a country lover or a patriot).

He used to be a Vietnamese Communist revolutionary leader who was the prime minister (1945-1955) and president (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam. He was a central figure in the foundation of the Democratic Republic of Vietnam in 1945, as well as the People’s Army of Vietnam and the Viet Cong during Vietnam War.

READ  Thuyết minh về nhân vật lịch sử mà em yêu thích - Elib.vn

He led the Viet Minh independence movement from 1941 onward, establishing the Communist-ruled Democratic Republic of Vietnam in 1945 and defeating the French Union in 1954 at the battle of Dien Bien Phu. He officially stepped down from power in 1965 due to health problems, but remained a highly visible figurehead and inspiration for those Vietnamese fighting for his cause—a united, communist Vietnam—until his death. After the war, Saigon, the former capital of the Republic of Vietnam, was renamed Ho Chi Minh.

Despite being the prime minister-cum-the president of the Democratic Republic of Vietnam, he lived a frugal and humble life. He didn’t choose to live in the Presidential Palace but a stilt house at the back of the palace, which is today known as the Presidential Palace Historical Site. His hobbies included reading, gardening, feeding fishes (many of which are still living) and visiting schools and children’s homes. He’s such a good role model for me to learn from.

Bản dịch bài viết về nhân vật lịch sử yêu thích bằng tiếng Anh

Bài luận này sẽ giới thiệu về Hồ Chí Minh, một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất mà Việt Nam từng sản sinh ra trong hơn 1000 năm xây dựng và bảo vệ đất nước của chúng tôi, người không chỉ tôi tôn kính mà còn cho hàng triệu người Việt Nam và những người khác trên khắp thế giới.

Ông sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Sen (Lotus), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một tỉnh nằm ở miền Trung Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 6 giờ lái xe. Ông có nhiều tên gọi khác nhau trong suốt cuộc đời; tên khai sinh của ông là Nguyễn Sinh Cung; ông còn được gọi là Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Ái Quốc, nghĩa đen có nghĩa là một người yêu nước hoặc một người yêu nước).

READ  Bài văn Thuyết minh về địa danh Pác Pó

Ông từng là một nhà lãnh đạo cách mạng Cộng sản Việt Nam, là thủ tướng (1945-1955) và là tổng thống (1945-1969) của nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Ông là một nhân vật chủ chốt trong nền tảng của nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam năm 1945, cũng như Quân đội Nhân dân Việt Nam và Việt Cộng trong Chiến tranh Việt Nam.

Ông lãnh đạo phong trào độc lập Việt Minh từ năm 1941 trở đi, thành lập Cộng hòa Dân chủ Cộng sản Việt Nam năm 1945 và đánh bại Liên bang Pháp năm 1954 tại trận Điện Biên Phủ. Ông chính thức từ chức vào năm 1965 do các vấn đề sức khỏe, nhưng vẫn là một nhân vật có thể nhìn thấy và cảm hứng cho những người Việt Nam chiến đấu vì mục đích của ông – một người Việt cộng sản, thống nhất – cho đến khi ông qua đời. Sau chiến tranh, Sài Gòn, cựu thủ đô của nước Cộng hòa Việt Nam, được đổi tên thành Hồ Chí Minh.

  • Thuyết trình tiếng anh về giai đoạn lịch sử Việt Nam
  • Xem thêm các bài luận hay về tiếng anh

Mặc dù là thủ tướng kiêm tổng thống của nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, ông sống một cuộc sống tiết kiệm và khiêm nhường. Anh không chọn sống trong Dinh Tổng thống mà là một ngôi nhà sàn ở phía sau cung điện, ngày nay được gọi là Di tích Lịch sử Tổng thống. Sở thích của anh bao gồm đọc sách, làm vườn, cho cá ăn (nhiều trong số đó vẫn còn sống) và đến thăm trường học và nhà trẻ em. Anh ấy là một người mẫu tốt cho tôi học hỏi.

READ  Lập dàn ý kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử? - https://leading10.vn